การนำเสนอโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (กิจกรรมสาธารณสุข)

หลังจากรับสมัครช่วงเดือนมกราคม
คณะกรรมการประกาศผลการเยาวชนอาสาสมัคร ประเภททีม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
และในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนผดุงราษฎร์โดยให้ทีมแต่ละทีมนำเสนอโครงการของตนเองอีกครั้ง

ภายในวันนั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ลงลายมือชื่อเข้าร่วมโครงการ หนังสือยินยอมและหนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการ แนะนำบุคคลและองค์กรมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ต่อด้วย ให้น้องๆแต่ละทีม
นำเสนอโครงการของตนเอง ปฏิทินงานเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม)
การอธิบายการเขียนโครงการรวมถึงการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ

ทุกคนเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ ก้าวไปพร้อมๆกัน กับเรา….

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกและมีความสุข

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand