วันนี้ คณะกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆเด็กนักเรียนตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
Children Donation program ประจำปี 2563 โรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
คือ โรงเรียนเทศบาลช่องลม โรงเรียนเกศกาสร โรงเรียนบ้านหนองคล้า และโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม นักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการนี้

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ห่างไกลชนบท
โดยสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายตามความต้องการของตัวเอง
และมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น ตุ๊กตา และขนม ขอบคุณ
ผู้สนับสนุนและคุณครูทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อ
ความหวัง ความสุข ความรัก

ไปยังเด็กนักเรียนไทยทุกคน การส่งต่อฯครั้งนี้
จะส่งผลอันยิ่งใหญ่ในอนาคตของเด็กไทย
มันเป็นการให้กำลังใจ ให้น้องๆได้มีความหวัง ความฝันต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที