วันที่และเวลา: วันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์, 2020  เวลา 13: 00 – 15.00 น.

สถานที่: สำนักงาน มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand

ผู้เข้าร่วม: เยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 วีวาฟ  จำนวน 7คน

               เยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 2 จำนวน 11คน