วันที่และเวลา: เสาร์ 15 กุมภาพันธ์, 2020 13: 00-

สถานที่: สำนักงาน มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand

ผู้เข้าร่วม: เยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 7คน

               เยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 2 11คน