[เยาวชนอาสาสมัคร] ‘We Grow’_กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ โครงการที่ 2
“โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”

การฝึกฝนประสบการณ์ของเด็กเยาวชนไทย การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น
ในชีวิตจริงน้องๆเยาวชนยังต้องมีการเรียนรู้
ฝึกฝนประสบการณ์ เพิ่มพัฒนาการในด้านอื่นๆอีกมากมาย
ในครั้งนี้เช่นกัน การเริ่มใหม่ ในการทำโครงการที่ 2 “โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”

ซึ่งมีความแตกต่างจากโครงการที่ 1 (โครงการรู้เท่าทันโควิด-19) อย่างมาก
ทำให้พวกเขาต้องใช้ความพยายาม ความอดทน
ความสามารถแต่ละคนที่จะต้องทำงาน/กิจกรรม
ตั้งแต่เริ่มต้น การจัดเตรียม ความพร้อมในทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ บทความเนื้อเรื่องที่จะต้องใช้ในการสอนทำกิจกรรม
และที่สำคัญ “หัวใจ” หัวใจของการทำงานที่ก่อเกิดจาก
ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ความพยายาม ความอดทนของพวกเขาทุกคน


จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในวันนี้
อีกหนึ่งประสบการณ์ พวกเขาได้มีโอกาสพบปะพูดคุย
ร่วมประชุมกับคุณครูโรงเรียนบ้านคุยยาง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
เพื่อสอบถามรายละเอียดทั้งหมดในการที่จะไปทำกิจกรรมในโรงเรียน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม“โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to Learn”
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (ทีมวีโก)
“หนูทำได้”

จีเอชที