[เยาวชนอาสาสมัคร] สรุปผลของโครงการ/กิจกรรม ตามโครงการรู้เท่าทันโควิด-19

               กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow’ กับการจัดทำโครงการแรก โครงการรู้เท่าทันโควิด-19
ซึ่งอยู่ในกรอบของ SDGs เป้าหมายที่ 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well-being.   พวกเขาตั้งใจวางแผนโครงการฯ ทำความเข้าใจและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครน่า Covid -19 โดยทำกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมเขียนจดหมายแสดงความคิดถึงและความห่วงใย เมื่อเกิดสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ทุกคนต่างต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อและต้องรักษาระยะห่างทางสังคมกันอย่างมาก
จึงไม่ได้ไปพบปะ สัมพันธ์กันเหมือนแต่ก่อน เยาวชนอาสาสมัครจึงแสดงออกถึงความห่วงใยผ่านจดหมาย
การ์ดอวยพร ความคิดถึง วีดีโอ เพลง ส่งต่อถึงเพื่อนๆเยาวชนอาสาสมัครด้วยกันและเพื่อนรักที่โรงเรียน
2. กิจกรรมทำวีดีโอประกอบเพลง “ล้างมือบ่อยๆ” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความสะอาด ที่ถูกสุขอนามัยอย่างง่าย โดยการเริ่มต้นที่ตัวเราคือ การล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี
มี 7 ขั้นตอน เป็นวีดีโอที่น้องๆ แสดงเอง ถ่ายเอง ตัดต่อเอง ทำแล้วออกมาน่ารักมาก
3. กิจกรรมทำความสะอาดบ้านเยาวชนอาสาสมัคร พร้อมนำถุงยังชีพไปให้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเพื่อน
ทำความสะอาดบ้านให้สะอาดถูกสุขอนามัย บ้านสะอาดน่าอยู่ขึ้น (น้องๆบางคน ยังไม่เคยทำความสะอาดบ้าน
นี่คือการเริ่มต้นครั้งแรก ในการทำความสะอาดแบบจริงๆจังๆ เลยทีเดียว 555)

                หลังจากเสร็จสิ้น 3 กิจกรรม 1 โครงการ น้องๆเยาวชนได้มีการประชุมสรุปผลของโครงการ/กิจกรรม
ของโครงการรู้เท่าทันโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มเตรียมการวางแผนจนดำเนินการตามโครงการ ใช้ระเวลารวม 4 เดือน
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง เดือนมิถุนายน ถึงแม้สถานการณ์ช่วงนั้น ยากต่อการทำงานเป็นอย่างมาก
การประชุมทั้งออนไลน์ และห้องประชุม ที่สำคัญเยาวชนตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โดยการล้างมือบ่อยๆให้สะอาดทุกครั้ง ก่อน-หลังทำงาน สวมหน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว
เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร อย่างเคร่งครัด
                  และท้ายสุด น้องๆเยาวขนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grow’ ก็ประสบผลสำเร็จในการทำงาน
กิจกรรม โครงการรู้เท่าทันโควิด-19 ที่เตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ และการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด
ได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อดีและข้อเสีย เพื่อเป็นการปรับปรุง ปรับใช้ แก้ไข ในโครงการ/กิจกรรมต่อไป

GHT เราเชื่อว่า เยาวชนไทยทำได้ทุกอย่าง สร้างสรรสังคมไทยให้ก้าวไกล

โปรดติดตามผลงานต่อไป โครงการที่ 2…….