มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และการติดตามผลของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
ที่เข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย SDGs ทั้งการวางแผน การดำเนินการแก้ปัญหาของสังคม

หลังจบกิจกรรม ทุกคนแสดงความยินดีกับรุ่นที่2-3 ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในฝันได้
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีร่วมแสดงความยินดีกับน้องใหม่ในปี 2022
พบกันรุ่นที่1-3 และรับประทานอาหาร

ขอสนับสนุนเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น1-3 ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตของประเทศไทยต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย