มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทยกำลังจะจบรุ่นที่ 1 และรับสมัครรุ่นที่ 2
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อที่จะสร้างความหวังของรุ่นต่อไป
ความฝันและความหวัง
เยาวชนอาสาสมัครไทยจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที