มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทยหลังจากมีการประกาศรับสมัครและ
สัมภาษณ์เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 มีผู้ผ่านสัมภาษณ์ 12 คนและตัวสำรองอีก 5 คน
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
หลังจากสมาชิกปฏิญาณตนวันที่ 15 กุมภาพันธ์จะมีพิธีเปิด
ตอนนี้ในระยะเวลา 1 ปี ช่วยเฝ้าคอยเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2ด้วยนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที