กิจกรรมที่เลือกครั้งแรกคือ งานด้านสาธารณสุข (SDGs 3)
องค์กรโลกอย่าง WHO ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)
ทำให้วางแผนเป็นกิจกรรมแรก
เขียนการวางแผน,เขียนงบประมาณ,ตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาของกิจกรรม
และรวมตัวเพื่อพูดคุยกันครั้งที่ 1
สมาชิกทีม‘wegrowGHT’ทำงานร่วมกันทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนบ่าย
ขอชื่นชมและขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนัก

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที