เป้าหมายของการทำกิจกรรมเพื่อพื้นที่ท้องถิ่นทุกเดือน 1 ครั้ง
กิจกรรมเดือนธันวาคมการเตรียมการแสดง
เพื่อกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครทีมแฮบมในเดือนมกราคม 2563
อาสาสมัครทีมแฮบมห่อของขวัญเพื่อส่งให้นักเรียนไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที