วันที่ 9 ตุลาคม กิจกรรมครั้งที่ 2 ของเยาวชนอาสาสมัคร “care&share project”
และรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเขียนเอกสารสรุป
หลังจากจัดการเกี่ยวกับผลและข้อดีข้อเสียของกิจกรรมจากการประชุมเสนอแนะ
และจัดการงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อกิจกรรมครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบงานบัญชีเขียนสรุปเอกสารจัดการใบเสร็จ
หลงัจากนั้นเสนอความคิดเกี่ยวกับงานครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
เพื่อตกลงและเตรียมเขียนการวางแผน
สมาชิกทุกคนมีการเติบโตขึ้นและเติบโตเป็นวัยรุ่นที่แข็งแรง
มูลนิธิพิษณุโลก ประเทศไทยสนับสนุนการเรียนและกิจกรรมของ
วัยรุ่นไทยเพื่อพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที