มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
มีการรวมตัวกันเพื่อคัดเลือกเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2
ของจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
คัดเลือก 12 คนจากทั้งหมด 32 คนหรืออัตราการแข่งขัน 1:2.7
และดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30น.
ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
มีคณะกรรมการGHT 2 ท่าน ที่ปรึกษา 1 ท่านและ
เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 1 1 ท่าน
รวมทั้งหมด 4 ท่านในการสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่เป้นนักเรียน 3 คนใช้เวลาดำเนินการสัมภาษณ์ประมาณ 10-15 นาที
หลังจากนั้นเวลา 18.00 น. กรรมการทำการประชุมเพื่อคัดเลือก 12 คน
ที่จะเป็นเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2และอีก 5 คนเป็นตัวสำรอง
และวันนี้ 28 มกราคม 2563ก็ประกาศผลออกมาแล้ว
เยาวชนที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อจะเป็นนักแลกเปลี่ยนนานาชาติ,
การเติบโตเพื่อที่จะเป็นผู้นำของประเทศไทย,อาสาและทำสังคมสงเคราะห์ไทย
ช่วยเฝ้าคอยการทำกิจกรรมของอาสาสมัครในปี 2563ด้วยนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ทั้ง 12 คน

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที