การจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านสาธารณสุข และพวกเขาเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล ภายใต้มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้ผ่านการคัดเลือกเสนอโครงการ ในวันนี้ได้เสนอและจัดทำโครงการโรงเรียนของน้าองน่าอยู่
ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของ’โครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่’
ผ่านการทำงานเป็นทีม มีการประชุมและกิจกรรมเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2567 เพื่อเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมแต่ละกิจกรรมในโครงการ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย