โครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 6 ทีมเดอะพาวเวอร์พัฟฟ์เกิร์ล
มีกิจกรรมเสริมทักษะ จัดทำสื่อการเรียนการสอน BBL(Brain Based Learning) ในโรงเรียนระดั[ประถมศึกษา
ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมของโครงการโรงเรียนของน้องน่าอยู่ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ร่วมกับ หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม เลขานุการ และเหรัญญิก
และรวมตัวกันที่สำนักงานจีเอชที ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม เวลา 15.00-17.00 น


เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมแต่ละกิจกรรมในโครงการ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองสากล
และเป็นต้นแบบต้นกล้าเยาวชนไทย สู่ผู้นำระดับโลก…….ต่อไป


ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ
โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย