วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 การประชุมครั่งที่ 2 ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ การสร้างศักยภาพของเยาวชนไทย จังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย