การประชุมครั้งแรกกับเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ (ซูม)
หลังจากที่มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ประกาศรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครและคัดเลือกแล้ว
เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย จึงมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน
กระบวนการงานอาสาสมัคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยต่อไป
ขอบคุณที่ยังอยู่กับเรา สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย