มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5
เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านอาสาสมัคร และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้งานจิตอาสา จิตสาธารณะ
ผ่านการกล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย

การสัมภาษณ์เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย นักเรียนม.ปลาย ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจและผู้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
ประสบการณ์ใหม่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกในชีวิต ฉันหวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดี

ขอบคุณที่อยู่กับเรา

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย