มีการประชุมและเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ‘Let get English’
ด้วยแผน (การดำเนินการ) รวมถึงงบประมาณ
ฉันแนบหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยตนเองและส่งไปที่สำนักงานในประเทศไทย
ฝ่ายวางแผนทั่วไปได้จัดตารางเวลาและแผนโดยรวม
มีการตัดสินใจที่จะดำเนินการประชุมออฟไลน์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านการประชุมออนไลน์ทั้งหมด
ผู้ที่มีความท้าทายในการพัฒนาตนเอง
สำนักไทยก็เชียร์ให้จบ