กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการแรกของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 ภายใต้สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโอฟ ประเทศไทย
ชิ่อทีมว่า “ทีมอะคาเซีย” ได้เสนอจัดทำโครงการสอนภาษาอังกฤษ ‘Let’s get English’
ซึ่งเป็นโครงการแรกของพวกเขา
ลักษณะโครงการเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย

ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจำ สอนให้แก่น้องนักเรียนระดับประถมศึกษา
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 “ทีมอะคาเซีย”
ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย

ทีมบริหาร หัวหน้าโครงการ เลขานุการ เหรัญญิก ,ทีมวิเคราะห์ /วางแผน,
ทีมปฏิบัติการ และทีมมีเดียสื่อประชาสัมพันธ์

จากการที่เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 “ทีมอะคาเซีย”
ได้เขียนและเสนอขออนุมัติโครงการสอนภาษาอังกฤษ ‘Let’s get English’
ต่อสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโอฟ ประเทศไทย
ต่อจากนั้น เยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีได้เริ่มดำเนินการตามโครงการฯ

ตามสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
เป็นเรื่องยากลำบากในการทำงานของเยาวชนอาสาสมัคร

มีการทำงานโดยประชุมออนไลน์ เพื่อเขียนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

โดยสอนทุกวันเสาร์ จำนวน 4 สัปดาห์ ระดับชั้นประถมศึกษา
จุดเริ่มต้นของการพัฒนา การเพิ่มพูนศักยภาพของเยาวชนไทย
สู้ๆ ต่อไปนะคะ อะคาเซีย จีเอชที รุ่น 3

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / GHT