ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน
สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโอฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand ได้จัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน
‘Life Library with Dreams’ และได้รับการสนับสนุนหนังสือมาตั้งแต่เดือนมกราคม –มีนาคม 2564
ในวันนี้ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที จำนวน 3 คน
คือ น้องซารา น้องหยก น้องฟ้า และ แบมแบม (เจ้าหน้าที่ฝึกงาน)
ได้ดำเนินการคัดเลือก และคัดแยกหนังสือ จัดหนังสือตามหมวดหมู่
เพื่อเตรียมจัดส่งไปยังโรงเรียนชนบทห่างไกล ที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน เขตจังหวัดพิษณุโลกต่อไป


ขอบคุณ น้องๆอาสาสมัครทุกคน และเจ้าหน้าที่ฝึกงาน
ที่ร่วมกันรวมพลังสร้างฝันความสุขให้แก่น้องๆนักเรียน
จะได้มีหนังสือไว้อ่านในห้องสมุดต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข


Global Hope Thailand