มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดโครงการและปฐมนิเทศ โครงการเยาวชนอาสาสมัคร
จีเอชที รุ่น 3 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ สนง.โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
โดยมีเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที จำนวน 12 คน
ได้เริ่มต้นเข้าสู่พิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อย่างเป็นทางการ
กล่าวถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3 รวมถึงให้ทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตน
สร้างกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (แบบบุคคล/แบบทีม)

สุดท้าย มีการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
และมอบหนังสือรับรองเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เราหวังว่า เยาวชนอาสาสมัครกลุ่มนี้ จะสร้างพลังเยาวชน ดึงศักยภาพตนเอง
ส่งต่อเป็นพลังบวก ให้ผู้คนมากมายในสังคม เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข……ใจ

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย