มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย (GHT)
ได้ประกาศรับสมัครเยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 3
และกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 2 ดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัคร ในแต่ละโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก
คือโรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
และโรงเรียนสาธิตมหาลัยนเรศวร โดยทำการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
และ
ประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองในช่วงเวลาพักเที่ยงและเวลาว่าง
ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์สำนักงานจีเอชที
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ร่วมกันเป็นอาสาสมัครเยาวชนไทย

มากันเยอะๆนะคะ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย