โครงการสุดท้ายของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก ‘โครงการวัยเรายังแจ๋ว’
กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ณ บ้านย่านขาด ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
หลังจากได้จัดกิจกรรมระดมทุน โดยการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด เทียนหอม น้ำหอม และชุดล้างมือห่วงใย
เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ทำโครงการวัยเรายังแจ๋ว
กิจกรรมในโครงการ มีดังนี้
กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมซ่อมแซมป้าย

และกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้
ในวันนี้ กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครวีโก ได้รวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์
สิ่งของที่ใช้ในการทำกิจกรรม บทความ บทพูดของแต่ละกิจกรรม
กำหนดการ คำกล่าวรายงาน พิธีเปิด พิธีปิด
และดำเนินการซ่อมแซม ทำความสะอาดป้าย และทาสี
หลายๆอย่าง ที่เด็กเยาวชนได้มีพัฒนาการจากการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น
การเตรียมตัว หน้าที่ความรับผิดชอบ

สู้ต่อไป

GHT
Global Hope Thailand