มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย (GHT)
ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน
เยาวชนอาสาสมัคร GHT รุ่นที่ 2 ‘We Grorw’
ขณะนี้ อยู่ในช่วงสุดท้ายที่จะทำกิจกรรมอาสาสมัคร
ได้มีการประชุมออนไลน์ในวันที่ 21 มกราคม 64 เพื่อประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่สาม โครงการวัยเรายังแจ๋ว
และจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายอย่าง
สิ่งที่พวกเขาไม่เคยเจอและไม่เคยทำ
เป็นกำลังใจนะคะ

สู้ สู้
ไฟท์ติ้ง !!

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย