[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ รายงานสรุปผลโครงการที่สอง ‘โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to learn’
ณ โรงเรียนบ้านคุยยาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนี้ได้เริ่มขึ้น เตรียมการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกันยายน 2563 (ทำจริง)

พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครได้คิดโครงการ จัดเตรียมความพร้อมทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกิจกรรม สันทนาการ เล่นเพื่อการเรียนรู้ เกมดาวินชี่โค้ด (วิชาคณิตศาสตร์)
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ภูเขาไฟระเบิด วิชาศิลปะ เกมแม่กาฟักสี
และกิจกรรมสาธารณสุข สอนล้างมือผ่านเพลง “ล้างมือบ่อยๆ”
พวกเขามุ่งมั่นและตั้งใจทำ มีการทดสอบทดลอง เขียนบทพูด (สคริปต์)
ซ้อมการทำกิจกรรมหลายต่อหลายครั้ง เพื่อให้โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ Play to learn’

นั้นสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ หลังจากที่ทำกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น มีการประชุม Feedback
เพื่อให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีทุกคน ประเมินผลโครงการว่า
มีข้อดี ข้อเสีย หรือข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง สิ่งไหนดี สิ่งไหนควร
พวกเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนไหน ผิดพลาด
ต้องนำมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
การสรุปโครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ได้สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตั้งแต่เรื่องงบประมาณที่ใช้ไป

สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อดีข้อเสีย สรุปผลการทำกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจของโครงการ สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย
คิดว่าการเปิดโอกาสให้เยาวชนจัดทำโครงการในครั้งนี้
จะสามารถช่วยให้เยาวชนอาสาสมัครได้มีพัฒนาการ สั่งสมประสบการณ์ใหม่
และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยให้เกิดมากขึ้น


ให้ก็สุข รับก็สุข


Global Hope Thailand
จีเอชที