เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก_กิจกรรมระดมทุน เยาวชนอาสาสมัครได้แบ่งกลุ่ม จัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด
เพื่อนำเงินงบประมาณไปจัดทำโครงการวัยเรายังแจ๋ว

เป้าหมายผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 3
กลุ่มดังนี้ 1. เทียนหอม 2. น้ำหอม 3. ชุดทำความสะอาด “ล้างมือห่วงใย” พวกเขาทั้ง 3 กลุ่ม 1 ทีม (วีโก)

ดำเนินการจัดเตรียม วางแผน ตั้งแต่ผลิตสินค้าแฮนด์เมด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภาชนะหีบห่อ ตลอดจนวางแผนการตลาด
ศึกษากลุ่มเป้าหมายชองผู้ซื้อ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เยาวชนอาสาสมัครจะต้องเรียนรู้เรื่องการระดมทุนเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ทำโครงการเพื่อสังคมต่อไป
ด้วยความตั้งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ ใฝ่หา ประสบการณ์ครั้งนี้จะส่งผลให้พวกเขาเติบโตตามความคิด สติปัญญา
ในการเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ ด้วยความรัก ความหวังใจ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย