การประชุมออนไลน์ – ออฟไลน์สำหรับโครงการที่ 3 ของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “ We Grow” Global Hope Thailand
มีการจัดประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการเตรียมโครงการที่ 3 ได้มีการวางแผน แผนงาน การเตรียมกิจกรรมในโครงการ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้คือผู้สูงอายุ
พวกเขามุ่งมั่น พยายามดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ
กิจกรรมที่ต้องมีและ ต้องเตรียม การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนไทยได้คิด วิเคราะห์เป็น
โดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อน การวาดฝันของโครงการ สู่ความหวัง
เพื่อความฝันตามเป้าหมาย ก่อเกิดความจริง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สู้ต่อไป
เยาวชนไทย คุณทำได้

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย