เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที วีโก ประชุมร่วมกันตัดสินใจ เพื่อนำเสนอโครงการที่ 3
หลังจากเยาวชนอาสาสมัครได้รับการฝึกประสบการณ์ “กิจกรรมระดมทุน” กับมูลนิธิคริสตคุณานุกูล ได้รับโอกาสและความรู้ ความเข้าใจ
ผ่านกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำไปจัดทำโครงการต่างๆ

ดังนั้น ในวันนี้ พวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น ระดมสมองเพื่อนำเสนอโครงการที่ 3
โดยมีกิจกรรมระดมทุน ในเดือนธันวาคม
และจัดทำโครงการในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป
ขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนจะไม่มีวันสิ้นสุด
พวกเขายังคงต้องการพัฒนาตนเอง
เพิ่มศักยภาพในทุกๆด้านต่อไป สู้ต่อไป วีโก
‘We Grow’ GO GO

Global Hope Thailand