เป้าหมาย

  เป้าหมาย

พัฒนา สังคม และชุมชน  พัฒนา การศึกษา  ส่งเสริม ความร่วมมือองค์กร รัฐ เอกชน รวมถึง องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อ สร้างคน วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย ให้บรรลุ เป้าหมายของชีวิต เป็นองค์กร ศูนย์กลาง และแหล่งข้อมูล นำไปสู่การเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี แลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน เป็นองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไร

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมุ่งเน้น ส่งเสริม สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคน พัฒนาสังคมที่รวมถึง การพัฒนางานอาสาสมัคร สนับสนุน และหรือ ดำเนินงานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ และหรือ องค์กรต่างประเทศ 2. การสนับสนุนส่งเสริม การทำความดี การสร้างเสริมสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสมุดสำหรับนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส 4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ 5. เพื่อส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและ ไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด   กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมพัฒนาชุมชน 2. กิจกรรมสอนภาษา 3. กิจกรรมสาธารณสุข 4. กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ