วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 23 เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมไทย เกาหลี จัดขึ้น ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก
โดยครั้งนี้ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand (GHT) ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ
รับสมัครอาสาสมัคร ผู้สนใจภาษาเกาหลี และผู้สนับสนุนเงินบริจาคโครงการ ศิลปวัฒนธรรม
สวมชุดเทควันโด ถ่ายรูป เกมละเล่นพื้นบ้านเกาหลี เช่น ทูโฮ (ธนู) กงกี (ลูกข่าง) เจกี (ลูกขนไก่/ตะกร้อ)

ขอขอบคุณ ทีมงานจีเอชที GHT Team. คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิงอัญชลี กิติวิริยกุล (หมอเดียร์) คุณสุพีรพันธ์ุ เกิดพันธุ์ (ครูตาล)

ขอขอบคุณ อ.ปฏิมาพร เคลือขอน (อ.เบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส.
ขอขอบคุณ คุณณิชกานต์ ขอบใจ (คุณพลอย) คุณหทัยภัทร ขอบใจ (คุณแพร) ‘หจก.วรเทพทูรกิจยนต์’
ขอขอบคุณ คุณนิว‘Boost up Cafée and Co-Working space’
ขอขอบคุณ พันตำรวจตรีหญิงบุษราพร เซ็งมา (คุณอาร์ม) และคุณราฟ

ขอขอบคุณที่ท่านอยู่ร่วมกันกับ GHT

เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand