ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 คุณจีอึน ควอน รองประธานกรรมการมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (https://www.m-society.go.th/) ผ่านระบบออนไลน์ (ซูม)
เข้าร่วมครั้งที่ ในหัวข้อ 4 “เปิดมุมมอง”สิทธิเด็ก”กับการพัฒนาคุณภาพครอบครัว”
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย เรามุ่งเน้นเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ‘SDGs’
พันธกิจหลักคือ การพัฒนาสังคมและชุมชน การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาสาธารณสุข การร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ
เราเป็น ‘องค์กรสาธารณประโยชน์’

เราก้าวเดินไปอย่างช้าๆ ทีละก้าว ๆ
เรามุ่งหวังว่าเรา……จะสามารถแบ่งปันความฝันและความหวังด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand