[TH] ดีโอสรุปโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที

[KO] ดีโอสรุปโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดีโอสรุปโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
ร่วมกับภาคีเครือข่าย กองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวดพิษณุโลกสำนักงานพัฒนาสังคมและความวมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,

มูลนิธิคริสตคุณานุกูล, โรงเรียนผดุงราษฎร์
และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

กิจกรรมแรก “กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร/แกนนำอาสาสมัคร”
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์
โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน
และกระบวนการงานอาสาสมัครรวมถึงการแบ่งหน้าที่เพื่อทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่สอง “กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน” ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยได้การแบ่งกลุ่มอาสาสมัคร ทำหน้าที่ ได้แก่ จัดหมวดหมู่หนังสือ ซ่อมแซมหนังสือ,

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ พร้อมลงบาร์โค้ดหนังสือในระบบโปรแกรมยืมคืนหนังสือในห้องสมุด,
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้องติดตั้ง, ซ่อมแซมชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆในห้องสมุด, ทำความสะอาดภายในห้องสมุด
พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง , ระบายสี วาดภาพภายในผนังห้องสมุด, ระบายสี วาดภาพภายนอกผนังห้องสมุด ,
หน่วยพลาธิการและพยาบาล ดูแลการพยาบาลและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้แก่อาสาสมัครจีเอชทีทุกคน

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
การเสริมสร้างอาสาสมัครที่เข้มแข็ง
ทำให้…….สังคมเติบโตไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข……ใจ

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand