สนง.พมจ.พิษณุโลก กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก
เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
และการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รุ่นที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ(741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand