สนง.พมจ.พิษณุโลก กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก
 จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand