ด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กำหนดจัดเวทีวิชาการและสมัชชาสวัสดิการสังคมภาคเหนือ ประจำปี 2566 รูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมภาคเหนือ
และสิทธิสวัสดิการสังคมไทยในปัจจุบันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมระดับภาคเหนือ
และการพัฒนานโยบายด้านสวัสดิการสังคม

ในหัวข้อ “การพัฒนามาตรฐานหลักประกันบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และสำนักงาน พมจ.พิษณุโลก ได้เชิญองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เข้าร่วมเวทีวิชาการนี้ด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสังคมระดับภาค
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ซูม)

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นนโยบายทางสังคม

ให้สังคมไทย ได้มีความสุขที่ยั่งยืน

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand