สนง.พมจ.พิษณุโลก วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสวัสดิการสังคม
สมัชชาครอบครัว วันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565
ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand