[พมจ.พิษณุโลก] รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างคนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการสรุปบทเรียน และการคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ได้บรรยายสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566
จังหวัดพิษณุโลก โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที ต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ทุกองค์กร ในการให้ความร่วมมือโครงการนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม มูลนิธิคริสตคุณานุกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ขอบคุณอาสาสมัครจีเอชทีทุกคน

การเรียนรู้สู่เป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ฉันหวังว่าวันนี้จะเป็นสังคมที่ดีกว่าเมื่อวานและวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้
ฉันหวังว่าเราจะจับมือกันเดินไปด้วยกันเพื่อสิ่งนี้

‘Happy to give & Happy to receive’

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand