ที่มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 7 และ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2023,
เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเสวนาพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 2
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 – บรรยายหัวข้อ “การจัดทำบัญชีองค์กรเบื้องต้น”
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม””

ที่มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
มุ่งเน้นไปที่ ‘SDGs’
ใน GHT ซึ่งดำเนินโครงการหลักในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษา และพัฒนาสุขภาพ

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand