วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้มีการพบปะหารือหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ระหว่างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย”
โดยมีนางสาวเบญจมาศ แก้วบัวไข ประธานกรรมการมูลนิธิ, นางสาวจีอึน ควอน รองประธานมูลนิธิ, นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์สุเทพ คำเมฆ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และอาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในเรื่องงานสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ครอบครัวและการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย และ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้ข้อสรุปในการให้ความร่วมมือในแต่ละด้านดังนี้

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน
2.ด้านการบริการวิชาการวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
4.ด้านการวิจัยและการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ขอขอบคุณ อาจารย์สุเทพ คำเมฆ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และอาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มา
ณ โอกาสนี้ สำหรับการพบปะพูดคุยหารืองานสังคมสงเคราะห์เป็นไปด้วยดี และเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกัน
สนับสนุนการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ GO และเอกชน NGO เพื่อการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ที่ยั่งยืนต่อไป

สานฝัน ความสุขในการแบ่งปัน และความสุขแห่งการได้รับ
ถึงแม้ช่วงเวลาสั้นๆ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ขอบคุณสำหรับก้าวแรกในการร่วมมือกัน ก้าวช้า ช้า แต่มั่นคง

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand