มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
มีงานพัฒนาสามหลัก ได้แก่ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาการศึกษา และงานส่งเสริมสาธารณสุข
ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและคณะกรรมการกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญจึงทำงานร่วมกัน

ตั้งแต่บ่าย ถึงดึก คณะกรรมการร่วมกันทำเรื่องเร่งด่วนสามเรื่อง
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่สละเวลาให้ความเห็นในเรื่องเร่งด่วนและดำเนินการประชุม

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand