มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมระหว่างองค์กรเครือข่ายหลายองค์กร
มูลนิธิคริสตคุณานุกูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมโครงการต่างๆที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมนี้
โดยมีท่านศาสนาจารย์ ดร.เสมอใจ ศรีมาลา รองประธานมูลนิธิ คุณอัญชนา ประทานพรทิพย์ เลขานุการมูลนิธิ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปรึกษาหารือและประชุมในครั้งนี้

เราขอขอบคุณและขอบคุณที่เราได้อยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand