“โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน” ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปีปัจจุบัน 2565
จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดหนองอ้ออ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย
ได้สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ภาคเรียน สนับสนุน

กิจกรรมห้องสมุด และห้องพยาบาล

มีการติดตามผล และสนับสนุนทุกปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
ในปีนี้ พ.ศ. 2565 ได้มีการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนต่อเนื่องจาก
การโอนย้าย และผู้อำนวยการคนใหม่มาดำรงตำแหน่งผอ.เจษฎา มากรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

เราหวังว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างก้าวหน้า และเกิดความสามัคคีในชุมชน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand