1. วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
  วันนี้ เป็นวันที่สองกิจกรรมห้องสมุดมีชัวิตในฝัน โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
  ของมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ แกนนำอาสาสมัคร 12 คน
  และเยาวชนอาสาสมัคร 59 คน

  นัดพร้อมตั้งแต่เวลา 6.30น. – 7.00น. อาคารคุณแม่ประดับ โกมุท โรงเรียนผดุงราษฎร์ และเวลา 7.00น.
  ออกเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางโดยประมาณ 70 กิโลเมตร
  และเริ่มกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมแจกวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้

                   1 กลุ่มจัดหมวดหมู่หนังสือ ซ่อมแซม ทำความความสะอาดหนังสือ
                                             2 กลุ่มซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ พร้อมลงบาร์โค้ดหนังสือในระบบโปรแกรมยืมคืนหนังสือในห้องสมุด
                                           3 กลุ่มซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น พัดลม ปลั๊ก สวิตซ์ภายในห้องสมุด พร้องติดตั้งพัดลมใหม่
                         4 กลุ่มซ่อมแซมชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆในห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
                      5 กลุ่มทำความสะอาดภายในห้องสมุด พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
  6 กลุ่มระบายสี วาดภาพภายในผนังห้องสมุด
   7 กลุ่มระบายสี วาดภาพภายนอกผนังห้องสมุด
                                                 8 กลุ่มพลาธิการและพยาบาล ดูแลการพยาบาลและแจกขนมว่างเครื่องดื่มให้แก่อาสาสมัครจีเอชทีทุกคน

   

โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือหลายองค์กร มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มูลนิธิคริสตคุณานุกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
และขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความรัก ความหวังและความสุข
ขอบคุณผู้ให้ และผู้รับ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยม
เราหวังว่า เราจะร่วมกันจับมือ เดินไปด้วยกัน
สร้างสรรค์สังคม เพื่อเยาวชนไทยต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand