มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายจีเอชทีขึ้นมา และได้มีการเชิญประชุม
แกนนำอาสาสมัครจีเอชที ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานจีเอชที

โดยมีประธานมูลนิธิฯ คุณเบญจมาศ แก้วบัวไข รองประธานคุณจีอึน ควอน, อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน
อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยากรประจำโครงการ
และ พ.ต.ต.หญิงบุษราพร เซ็งมา ผู้ดูแลความปลอดภัยในระหว่างจัดทำโครงการ
แกนนำอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ มาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก น้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
และน้องนักเรียนซึ่งเคยเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (ฝึกฝนงานอาสาสมัคร 1 ปี)

เริ่มประชุม ได้กล่าวถึงที่มาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ กำหนดการในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2566
รวมถึงมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในกิจกรรมต่างๆตามโครงการ

การฝึกฝนผ่านกระบวนการเชื่อมโยงหลายกลุ่มคน จากองค์กร สู่องค์กร คนสู่คน รุ่นสู่รุ่น ด้วยความรัก ด้วยหัวใจ
ความสุขจากการแบ่งปัน ความสุขจากการได้รับ
วันนี้เราจะก้าวไปด้วยกัน จับมือเดินไปพร้อมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที /มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย