วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงานมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดการประชุมย่อย ‘โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที’
เพื่อส่งเสริมการศึกษา SDGs เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมกระบวนการงานอาสาสมัคร
สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัคร ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์
โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรบูรณาการทำงานร่วมกัน มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมูลนิธิคริสตคุณานุกูล
ขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วน ในการให้ความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที /มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย