วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดประชุมคณะทำงาน ‘โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที’

เพื่อส่งเสริมการศึกษา SDGs เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมกระบวนการงานอาสาสมัคร
โดยบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ
ภาคีเครือข่าย ดังนี้
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย องค์กรสาธารณประโยชน์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
โรงเรียนผดุงราษฎร์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนิคมพัฒนา

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการสร้างคน
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2566
มีกิจกรรม 2 วัน คือกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัคร ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์
และกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วน ในการให้ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการ
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที /มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย