มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย งานพัฒนาหลักของเรามีหลายอย่างด้วยกัน
ซึ่งได้แก่ งานการพัฒนาชุมชน งานพัฒนาการศึกษา งานสาธารณสุขและอนามัย
งานสาธารณประโยขน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ
งานพัฒนาการศึกษาที่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
คือโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน เราสนับสนุนงบประมาณ หนังสือ อุปกรณ์
ของใช้สำหรับห้องสมุด แก่โรงเรียนห่างไกลและชนบท

ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทยได้มีการส่งมอบหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาไว้อ่านในห้องสมุดของโรงเรียนอีกด้วย

เราหวังไว้ด้วยความสุขใจ ว่าหนังสือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนต่อไป
ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / GHT