มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การศึกษา
และการสาธารณสุขอนามัย และอีกหนึ่งโครงการที่เรายังจัดทำอย่างต่อเนื่องคือ โครงการห้องสมุดชีวิตในฝัน
ในวันนี้ เยาวชนอาสาสมัครร่วมกันคัดแยกประเภทหนังสือที่ใช้ในห้องสมุด
โดยแบ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ขอบคุณน้องๆเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที และเจ้าหน้าที่ฝึกงานที่ร่วมกันสนับสนุนทำงาน
โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน ให้แก่น้องๆต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที/โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย