มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
และได้มีการประชุมคณะทำงาน ที่เกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันจากหลายๆองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามพันธกิจของมูลนิธิฯ
การพัฒนาด้านการศึกษา และลงพื้นที่ปฏิบัติการในวันที่ 29 เมษายน 2566 นี้
บรรดาผู้เข้าร่วมโครงการจะไปดำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หลังจากที่เราได้ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในแต่ละกิจกรรม ในส่วนนี้ ทางโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
คณะครูได้ช่วยกัน เตรียมพื้นที่ ทำความสะอาด แยกหนังสือบางส่วน และทำความสะอาดผนังอาคารห้องสมุด

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ ที่เริ่มต้นด้วยกันอย่างสวยงาม เราสร้างคน สร้างเครือข่าย เดินทางไปพร้อมๆกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย