น้องยอน-ซอ เริ่มเรียนภาษาเกาหลีในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565
พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีอายุ 9 เดือน กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

น้องยอน-ซอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ขยันเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เขายังเตรียมตัวอย่างหนัก

พบน้องยอน-ซอ ครั้งแรกเมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
น้องยอน-ซอ ไม่สามารถอ่านตัวอักษรและสระภาษาเกาหลีได้ดี
หลังจากเรียนภาษาเกาหลีแล้ว น้องยอน-ซอ สามารถเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศได้
เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

นักเรียนกำลังศึกษาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน

การสอบเข้าวิทยาลัยของน้องยอน-ซอ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หวังว่าน้องยอน-ซอ จะเติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งในอนาคตอันสดใสที่เธอหวังและฝัน

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand